Daily Archives: August 31, 2009

Nostalgia Hari Raya Tahun 60an

Cerita ini hasil tulisan Awang Abdul Samat bin Kasah. (http://simply-kedayan.weebly.com/kadayan-articles.html) Beliau menggunakan dialek Kedayan Sabah. Aku amat tertarik dengan cerita yang berbentuk nostalgia, sebagai kenangan dan ristaan kepada generasi baru.

Kapada sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang saangkatan dangan panulis, lahiee pada tahun 50an, mungkin masih ingat apa gayanya kita bahaiee aya musim atu. Banyak bijanya amun di banding dian Aie Aya kaang ani. Amun diista aah paanakan, inda bisia picaya, tapi atu tah kabanaannya yang mungkin inda dapat lagi di asaai oleh anak cucu kita dimasa akan datang.

Kampung tampat panulis lahiee jauh dipisok, uja dangan. Ahiee tahun 50an dan awal tahun 60an, balum ada jalan basaa, yang ada jalan kampung nganya. Lalu di pulau buah dian kabun gatah. Kadai yang hampiee pun 5 batu daie umah. Amun kan ka kadai bajalan batis nganya. Naik biskal jauh sakali, bapa inda bausin mbaliakan biskal.

Saingat-ingat ku, umuu ku 7 tahun mulai taku bapuasa. Bila inda bapuasa kana hacut oleh bapa. Tapi kala-kala nipu jua, mulih daie sikolah musim bulan puasa, bajalan batis, hangat hantap, tajumpa sungai…sungkai taus. Inda olah nih, hantap kaing lihee. Bila bapa inda tahu….salamat. Tapi amun ya tahu, kana hacut. Amun sudah ku basaa dikit, abis jua puasa ku sahaie.

Mulanya, puasa sabulan atu hantap batahnya nunggu, macam satahun kan ngabis akan. Nunggu Aie Aya tu hantap batahnya. Aie diee damit mulanya, puasa atu inda baapa ingin, sabab kaing lihee. Yang hantap diee ingin Aie Aya. Sabab apa? Sabab musim atu dapat main BADIL .

BADIL kita mulanya bukan ya badil bababat, badil Kina, tapi BADIL BULUH buatan sandiee. Saingat-ingat, daie ku pandai mbuat BADIL BULUH dan bamain BADIL bilangkali Aie Aya, inda parnah ada kamalangan! Sabab apa? Sabab langkah-langkah kasalamatan atu di ajaa oleh oang tuha-tuha. Mbuat BADIL BULUH anie bukannya sanang. Yang panting buluh atu. Buluh misti BULUH TUHA, jinis BULUH TABAL. Amun buluh nipis jangan tah, sakali latup, pacah, inda baguna.

BADIL BULUH handaklah disimpai dian tali yang tahan. Kami mulanya, kami pakai autan puladas dijadi akan penyimpai. Tujuan simpai atu ialah untuk manambah katahanan BULUH dan kalau ia pacah pun inda ya bataabangan. Amun sudah disimpai bahaau tah ia di pasang. Muha BADIL BULUH biasanya dituju akan ka kampung sabalah. Sabab apa? Sabab kan balawan BASAA LATUP.

Masang BADIL BULUH bukannya main ampai-ampai macam atu nganya. Muha BADIL BULUH atu diampai akan aah batu atau tanah tinggi, atau disidal dian kayu yang basaa. Lapas atu ia DISANGKANG, sakuang-kuangnya tiga sangkang, bagantung kapada panjang badil. Pasilangan sangkang handaklah disimpai/ikat dian tali yang tahan, biasanya autan puladas atau tali yang tahan macam tali timbaan atau tigis. Tigis jaang dipakai, sabab inda baapa kuat, tigis baik untuk pangikat kalupis dia wajit nganya.

Bila samua langkah-langkah kasalamatan yang diajaa oleh oang tuha-tuha dituut bahauu tah mula bamain. Biaksanya, sabalum kabait dimasuk akan, oang tuha-tuha paiksa dahulu simpai BADIL BULUH dian SANGKANG. Amun inda kuat, oang tuha-tuha suuh baiki, sampai ia puas hati.

Amun sudah kabait dimasuk akan bahauu tah diisiee aing dikit. Amun sudah kadangaan buidihnya bahaauu tah diCUCUL. Tatap basaa LATUPNYA. MANANGIL talinga. Tuli tagal.

Kami mulanya, tiga haie sabalum Aie Aya, babadil tah kami. Kampung lain pun sama, ia tah balawan bunyi badil. Batingkah-tingkah bunyi latup. Mulih-mulih oang tuha daie sambahyang tarawih, kana maahi, sabab TAKAJUT oang sambahyang di surau.

Bila kan dikanang-kanang hantap baanieenya kanak-kanak mulanya. Tiga haie tiga malam bajuut-juut main BADIL BULUH. Sampai tuli bah uja dangan talinga. Amun kana lagau pun inda tadangaa. Menangil. Batah-batah jadi matingal. Yang baik takanang diee, malam bacucul. Kampung kami mulanya inda ada elektrik, aing paip jauh sakali. Inda ada lampung yang bakalip-kalip macam kaang anie. Bacucul malam Aie Aya atu satu kamastian uja dangan. Miskin macam mana pun kau, kakal jua bacucul. Sabuting dian pun cukup asal bacucul.

Di kampung kami mulanya jaang bacucul mamakai lampung palita, sabab payahkan luih minyak gas (tanah). Kalau ada pun payah ngangkut daie kadai. Jadi, bilang buah umah bacucul makai dian nganya. Bila dian yang panjang dapat jua sampai dua jam, atu pun bila inda baangin kuat. Bila baangin tagalnya abis tia. Lapas atu dipasang dian bahaau.

Malam aya, bacucul, babadil buluh, oang tuha-tuha maabus kalupis dan mbungkus wajit sambil bagalap-galap, satu kanangan yang payah kan dilupa akan uja dangan. Haie atu tah yang paling ditunggu-tungu oleh samuha kanak-kanak dian oang patuhaan jua. Kaang ani di kampung Kedayan pun macam atu jua tapi banyak tia kalainannya. Badil BULUH inda lagi ada. Bacucul pun pakai lampung palita dan lampung bakalip-kalip, jaang yang bacucul mamakai dian.

Aie diee damit mulanya, oang tuha-tuha salajuu nakut-nakuti, uja bisia aie malam aya atu banyak “roh” paadian-paadian yang sudah maninggal datang kaumah. Bila kamu inda picaya, uja bisia, cuba kamu hamboo tapung di hadapan pintu umah. Isok sambat kamu lihat, ada tampak batisnya aah tapung atu. Yang kita kanak-kanak ani picaya hantap, kala-kala ada jua niat kan mahamboo tapung dihadapan pintu, tapi takut, mangkali ada tampak batis manusia.

Malam aya, oang tuha-tuha ahiee tidoo sabab sibuk mahuaa dadih kalupis, mbungkus, manjalin dian maabus kalupis. Macam atu jua ngacau wajit di kawah dian mambungkus wajit. Kalupis dian wajit adalah makanan tradisi oang Kedayan samada di Boonai, Saawak dian Sabah sampai kaanani. Katupat ada jua dibuat oleh oang tuha-tuha, tapi bukan katupat sateh, tapi katupat yang digalaa KATUPAT LAPAT. Lamang dian randang musim atu inda ada.

Lauk yang biaksa dimasak musim Aie Aya ialah kari hayam kampung dan yang istimiwa sakali KARI DAGING PAYAU. Daging payau inda ya dapat dibali di kadai, tapi samalam dua malam sabalum aya atu, ada yang ajin babuu ka imba mancahaie payau. Amun luih payau, alhamdulillah, dapat jua maasai daging. Macam diee dikampung mulanya, kan makan daging sapi payah kan dapat. Satu haaga mahal, indung kita inda tabali, kadua jaang-jaang dangan nyumbalih sapi atau kaabau. Bila ada oang kawin, bahaau tah maasai makan daging, atu pun inda salajuu.

Daie sagi makanan (kuih muih) selain wajit dia kalupis, ada jua oang kampung yang mbuat pinyaam, punjung, tapai, buah hulu. Macam kuih sapit atu ada jua, tapi makanan atu bukan makanan tradisi oang Kadayan. Atu makanan oang Boonai.Aie diee damit mulanya pakaian aya yang bahaau jaang dapat. Uja dangan apa yang ada dipakai. Tahu sajalah kaadaan masa atu, bukan nya sanang. Paindungan pun susah, kami bapadiaan pun amai, jadi pakaian aya atu memang jaang dapat. Cuma yang ku ingat, bila kan aya atu, mama bawa ku bagunting ambut nganya. Satu lagi kopiah, amun kopiah diee to hantap sudah lamanya, caik sana caik sini, waananya pun sudah baaubah daie hitam jadi kakuning-kuningan (salajuu kana hujan), bahaau tah mama mbali akan kopiah yang bahaau. Aie diee damit mulanya, ka sikolah pun bakopiah, bila inda makai kopiah kana maahi oleh indung. Kopiah sabuting nganya, dipakai bilang haie, apa gayanya kan tahan kian. Atu pun kala-kala dapat jua sampai tiga tahun bahaau tia batukaa.

Kahidupan diee mulanya inda sanang, kala-kala amun diee malihat paanak kaang ani, tiap-tiap minggu mbali baju, saluaa macam-macam dibali, nangis dalam hati nganya diee oang tuha nie. Atu balum lagi mbali hanphone yang haaganya labih saibu inggit. Atu tah uja dangan, jaman baubah, kahidupan pun baaubah. Inda dapat kita banding akan jaman kita mulanya dian jaman paanak kaangani.

Diee mandi mulanya bukan ya mandi aing paip nih. Sambat-sambat lagi sabalum hayam tuun daie aban uja dangan, kasungai tah diee kan mandi. Amun kan dikanang, mandi disungai aie sambat tu hantap sajuknya! Sampai katulang bah asanya. Tapi dipaksa jua, inda olah nih kan sambahyang sunat aya di suuau.

Di kampung diee mulanya, suuau inda ada sambahyang Jumaat, sabab inda cukup jalama 40 oang. Tapi amun Aie Aya, panuh bah suuau, ada yang sambahyang di tanah lagi. Bilakan dipikee-pikee akan, sambahyang Aya tu sunat nganya, tapi sambahyang fardhu ditinggal akan. Hantap inda luus bunyinya jamu. Tapi inda olah, masa atu diee pun kakal damit, balum tahu apa-apa.

Amun sudah mulih sambahyang sunat Aya, patuhaan pun bacaita:

“Hantap amainya dangan sambahyang tu antaie, inda tabuat di dalam, sampai kaluaa dangan sambahyang”

Ada tia yang nyahut tu, “Aau amai tu, tahun lapas pun inda sampai macam ani.”

Jadi macam biaksalah oang patuhaan, sambil-sambil makan kalupis bacacah dian kari ayam atau kari payau, banyak tia caitanya. Minuman jaman atu inda ya ada macam kaangani, yang ada kopi dian teeie nganya. Tapi amun sudah tajumpa kalupis dian kari payau, eeh hantap baik asanya atu. Mbaie tais liuu.

Mulanya, umah tabuka ani inda ada, siapa-siapa yang kan badudun aie Aya, datang tah saja. Kalupis wajit tahan sampai 3 -4 haie, yang capat abis lauknya nganya. Tapi oang mulanya inda ya bakia hantap, apa yang ada dimakan, bila inda ada inda ulah jua.

Aie Aya di kampung diee mulanya, inda ya macam kaangani. Makanan dan minuman inda banyak jinis. Yang ada kalupis dian wajit nganya, bila nasib baik ada jua hubi baabus atau oti-oti kaing yang dibali daie kadai. Minuman pun inda banyak jinis. Salalunya kopi dian tiee nganya.

Aie jaman diee damit mulanya umah tabuka ani inda ada. Bila aie aya, siapa-siapa kan BADUDUN, siang kah atau malam datang tah saja. Andangnya macam atu adat oang kampung jaman atu.

Yang hantap sanang hati diee kanak-kanak jua nganya. Balusie kasana balusie kamaie. Amun kabaid kakal ada, inda ada lain yang kan dibuat, MASANG BADIL, mandi di sungai. Aie puasa inda olah mandi puas-puas, nyalam pun inda dapat, taajun-taajun pun inda olah, takut tamasuk aing ka talinga atau mulut. Batal puasa! Biaksanya sabalah malamaie, lapas masang BADIL BULUH kami bamai-amai mandi di sungai. Mandi di sungai ani bukan nya tagal-tagal. Dua tiga jaam bahaau tah puas. Sampai kacut “si awang damit”.

Kanak-kanak kampung mulanya, bilang oang pandai bananang, bila inda pandai bananang, PALOI tah jalama atu. Sabab apa? Sabab bilang buting kampung mulanya inda jauh daie sungai. Amun ada sungai misti pandai BANANANG. Bila inda pandai bananang inda olah BAGALAU uja dangan. Aiee damit mulanya bagalau anie hantap iski diee. Baumah sieeng sungai atu pun ada sababnya. Inda jauh ngangkut aieng. Mulanya bukan ada aing paip macam kaang ani. Dua baadih aing dipikul dian pikulan. Pikulan aing tu ada panyangkutannya aah nauh baadi. Bila inda pandai mikul, sampai ka umah kala-kala tinggal sapauh nganya aingnya, tumpah.

Tapi oang mulanya kia pandai jua, aing dalam baadi atu inda tumpah bila ditauhi DAUN-DAUN GATAH. Daun atu timbul di atas aing dalam baadi. Jadi amun bagaak pun aing inda tumpah sabab dihalang olih daun. Tapi amun abah aie mikul aing tu, tumpah tah atu aing nya, inda olah jua.

Mulih bagalau, siapa yang tahu aie damit mulanya, mimang lapaa. Atu tah masa yang baik asanya makan kalupis bacacah kari payau, minum kopi hangat. Hantap baik asanya tu tangahnya!

Malam aya partama tu kakal amai kanak-kanak yang bamain. Balusiee kasana balusie kamaie, main BADIL BULUH. Masa atu tah jua oang patuhaan masang LAMPONG GAS. Disababkan kawasan taang, kanak-kanak pun sanang balusie kasana kamaie. LAMPONG GAS ani pun banyak caita, tapi bukan aie ani, nanti kamudian. Cuma yang kan ku caitakan pasal kaadan kawasan umah taang. Patuhaan masang LAMPONG GAS bukannya bilang haie. Cuma haie-haie tattantu nganya LAMPONG GAS dipasang. Sabab apa? Sabab LAMPONG GAS kuat makan minyak gas. Bukan atu nganya, mintolnya pun kana ganti salajuu. Bila mintol bubus, lain tia upanya, maaknya pun inda usai.

Amun kan dikanang-kanang, aie diee damit mulanya sabab biaksa baluum, sakali LAMPONG GAS di pasang olih oang patuhaan, suasana pun baubah. Tapi lampong taang ani pun ada jua masaalahnya. KULINTUTU. Kulintutu atu ingin hantap mahuung LAMPONG GAS. Bukan KULINTUTU nganya, banyak tia yang lain mahaga macam kaawai, bilalang, biek-biek, banyak tia, inda lagi ku takanang.

Yang sabanaanya panatapan haibulan Aie Aya dijaman diee damit-damit mulanya (kakal jaman Baitis) inda ku baapa ingat. Yang diee tahu oang patuhaan bapadah esok atau lusa Aie Aya. Apabila sudah basaa dikit kia-kia umoo 8 – 10 tahun, bahaau tah diee tahu.

Yang sabanaanya oang patuhaan nunggu di kadai, kala-kala di masjid untuk pangumuman haibulan Aie Aya. Daie mana luah bisia tahu? Daie Adio Boonai. Amun Boonai aya, oang kampung kami pun aya. Oang kampung mulanya inda ada adio, haapkan adio dangan nganya. Tapi kia kami banasib baik jua, sabab umah yang seeing umah kami atu ada adio.

Ani kan bacaita jua dikit. Yang sabanaanya anak bini-bini oang umah yang diam seeing umah kami atu kawin dian oang Malayah. Caita ani dalam tahun awal 50an. Oang Malayah atu bakaaja di Jabatan Partanian mbuat kajian tantang buah-buahan di kampung kami. Jadi oang Malayah atu ada adio. Kakal ku ingat “aerial” adionya dipasang diluaa umah. Bajaikatan upaya wayarnya. Kakal ku ingat ada ya bapadah amun BAKILAT dian BATAMPAIK adio inda dapat dipasang. Jadi oang patuhaan salajuu tia badudun kaumah sabalah atu bilakan dangaa adio. Umah kami inda ada adio, indung inda bausin kan mabali. Jangankan adio, kala-kala kan mbali baas pun payah. Macam atu tah kahidupan aie diee damit mulanya. Inda sanang, bukan macam paanak kaang ani.

Babalik ka panatapan haibulan Aie Aya dijaman diee damit-damit mulanya. Inda sabaa asanya nunggu oang patuhaan mulih daie kadai kan tahu bila aie aya. Biaksanya, macam kaang ani jua, pangumuman haibulan aie aya atu inda ya aie isok, tapi lusa. Amun sudah tahu lusa kan aie aya, hantap sanang hati diee. Sabab apa? Sabab inda lagi payah puasa. Tahu saja tah aie diee damit mulanya inda tahu apa-apa. Yang dikanang yang sanang nganya, yang payah inda diee baapa ingin. Na’auzubillah!!!

Isoknya oang patuhaan mula tia sibuk, ada yang ka kadai, ada yang mahunjaa daun NYIIK kan bungkus kalupis dian wajit, mahunjaa kayu kan mbuat TUMANG, mbasuh kawah, mahunjaa kayu api biaksanya kayu KULIMPAPA kaing, mahunjaa TIGIS kan dibuat panjalin kalupis dian wajit. Ada jua oang kampung yang biaksa babuu, kaimba taya kan mahunjaa payau. Macam macam tia. Yang diee kanak-kanak ani inda pandai nolong oang patuhaan, pandai diee kan main BADIL BULUH nganya.

Kakal ku ingat mulanya, malam aya atu sibuk oang patuhaan nangkap hayam di aban, kala-kala atas pohon nangka dian pohon ambutan tia ada. Bila siang payah kan nangkap, sabab hayam liaa. Amun hayam atu sudah ditangkap, oang patuhaan ikat sabalum disumbalih. Aku mulanya oang patuhaan salajuu nyuuh nahani hayam aie kan disumbalih. Sayap dian batisnya ditahani kuat-kuat, takut talapas aie ngaat lihee nya. Kala-kala ada hayam yang lambat mati, sampat lagi ya taabang ka bumbung umah. Atu uja patuhaan ada sababnya. Tapi inda bisia bapadah aah diee sababnya. Kamu kakal damit, inda payah tahu!!!

Leave a comment

Filed under Kenangan, Rencana